NEWS FROM THE HUB BIBLE SCHOOL 06/25/2013

Dear friends, brothers and sisters,

 

banketThe students of the 17th generation have now finished their 1st year at the school. During the year, the lectures were very intense. There have been many practical services, humanitarian events, visits to churches, mission journeys. In a few words, we can say that it was very busy, not always easy, but very blessed, both for the students and the school team.

The 1st year was finished by eight students from different parts of former Yugoslavia: from Serbia, Macedonia, Bosnia, Montenegro. We even had one student from Switzerland.

During the three semesters they all grew spiritually, in character, and in relationships. They were getting to know the Word of God and God Himself.

As a school, we have tried to serve the students and prepare them for the ministry and mission. We are still praying for them, and would like to ask you too to pray for God to use them for His glory. Pray also for the next generation of students, for God to lift up the true hearts which would want to study His Word, desire to be edified and give glory to God with their lives.

Since June 24, youth camps have started in the facilities of our building. This summer, we will host six groups of campers. We are happy to be a part of these events, where many children and teenagers come, and we’re glad that they can meet Christ at a place like HUB.riste

With this, we would also like to bring you another happy news. On August 31, two members of our team, Riste (me) and Teodora will solemnly celebrate the beginning of their marriage. Preparations for the event are ahead of us so please pray that everything would go well. Also, pray that God would use our relationship and marriage to His glory.

 

We wish you many greetings and God’s blessings.

 

Riste and the HUB team

VESTI IZ HUB-a BIBLIJSKE ŠKOLE ZA 25.06.2013.

Dragi prijatelji, braćo i sestre,

 

banketŠkolska godina se završila za studente 17. generacije. U toku ove godine predavanja su bila veoma intenzivna. Bilo je različitih praksi, humanitarnih događaja, poseta crkvama, misijskih putovanja. Jednom rečju možemo da kažemo da je vreme bilo zaista ispunjeno, ne uvek lako, ali veoma blagosloveno, kako za studente tako i za tim škole.

Školovanje je upravo završilo osmoro studenata iz različitih krajeva bivše Jugoslavije: iz Srbije, Makedonije, Bosne,  i Crne Gore. Imali smo čak i jednog studenta iz Švajcarske.

Svi oni su u toku tri semestra rasli duhovno, karakterno i u međuljudskim odnosima. Upoznavali su Božiju Reč i samog Boga.

Kao škola, trudili smo se da služimo studentima i pripremimo ih za misijsku službu. Mi se i dalje molimo za njih, a molimo i vas da se molite da ih Bog koristi sebi na slavu.  Molite se i za sledeću generaciju studenata, da Bog podigne prava srca koja će hteti da proučavaju Njegovu Reč, želeti da se izgrađuju i svojim životima daju slavu Bogu.

Od 24. juna u prostorijama naše škole počelo je održavanje kampova. Ovog leta, ugostićemo šest grupa kampera. Drago nam je što možemo biti deo i ovih događaja, na koje dolaze mnoga deca i tinejdžeri, i drago nam je što oni mogu upoznati Hrista na mestu kao što je HUB.riste

Ovom prilikom želimo da vam donesemo još jednu lepu vest. 31. avgusta, dva člana našeg tima, Riste (to jest ja), i Teodora svečano će obeležiti svoje stupanje u brak. Pred nama su pripreme za taj događaj, pa vas molimo da se molite za nas da sve dobro prođe. Takođe, molite se da naš odnos i brak Bog koristi sebi na slavu.

 

Želimo vam puno pozdrava i Božijih blagoslova.

 

Riste i tim HUB-a

NEWS FROM THE HUB BIBLE SCHOOL 06/10/2013

Dear friends, brothers and sisters,

 

P1020998We are writing to you after one of the busiest weeks since the very beginning of the school year. In the previous, eighth week of the third semester, the seminar on Bible preaching was held. On Friday, the HUB team and the students were invited to attend the opening of the sport cometitions in a Home for Disabled Adults in Belgrade. Our contribution to the atmosphere was through participation in the casserol-making competition and volunteering. On Saturday, we visited a home for mentally disabled people in Jabuka, and on Sunday we visited churches in Brčko and Bijeljina, Bosnia. All in all, it was a very rich and blessed week.

We would just like to say something about the seminar briefly. The school of Bible preaching has been held four times already at HUB in cooperation with Project Timothy from Novi Sad. We believe that it is one of the best training programs currently existing in Serbia. This is why we invite guests to attend it every year. In short, during one week, the topic of the seminar is how to practically write a good sermon based on a Bible text. The teachers emphasize the importance of preaching and explaining what is written in the Bible, the importance of context and the content of the text.P1030040

We are thankful to God that he is blessing us with new experiences week by week and that we are slowly but successfully bringing this school year to the end.

These days we especially keep this verse on our minds, and we encourage you with it too:

“Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.” 1. Corinthians 15:58

 

We wish you every possible blessing.

 

Riste and the HUB team

 

VESTI IZ HUB-a BIBLIJSKE ŠKOLE ZA 10.06.2013.

Dragi prijatelji, braćo i sestre,

 

P1020998Javljamo vam se nakon jedne od najispunjenijih nedelja od samog početka školske godine. U protekloj, osmoj nedelji trećeg semestra, u školi se održao seminar o biblijskom propovedanju. U petak, tim i studenti HUB-a bili su pozvani da prisustvuju otvaranju sportskih takmičenja u Domu za odrasla invalidna lica u Beogradu. Mi smo doprineli toj atmosferi učestvovanjem u takmičenju u kotliću i volontiranjem. U subotu smo bili u poseti domu za lica sa mentalnim invaliditetom u Jabuci, a u nedelju u poseti crkvama u Brčku i Bijeljini u Bosni. Sve u svemu, bila je to bogata i blagoslovena nedelja.

Ukratko samo da kažemo nešto o seminaru. Škola biblijskog propovedanja u HUB-u održava se već četvrtu godinu za redom u saradnji sa Projektom Timotej iz Novog Sada. Smatramo da je to jedan od najboljih programa obuke koji trenutno postoje u Srbiji. Zbog toga svake godine pozivamo goste da mu prisustvuju. Ukratko, na seminaru se u toku jedne nedelje praktično govori o tome kako napisati dobru propoved utemeljenu na biblijskom tekstu. Predavači naglašavaju važnost propovedanja i objašnjavanja onoga što piše u Bibliji, važnost konteksta i sadržaja samog teksta.P1030040

Zahvalni smo Bogu što nas iz nedelje u nedelju blagosilja novim iskustvima i što polako i uspešno privodimo kraju i ovu školsku godinu.

U ovim danima posebno imamo na umu ovaj stih, a njim i vas ohrabrujemo:

„Stoga, braćo moja draga, budite čvrsti, nepokolebljivi, uvek bogati u delu Gospodnjem, znajući da vaš trud nije bez ploda u Gospodu.” 1. Korinćanima 15:58

 

Svaki blagoslov želi vam,

 

Riste i tim HUB-a

 

NEWS FROM THE HUB BIBLE SCHOOL 06/03/2013

Our dear friends,

 

We are writing again at the beginning of the eight week of the third term at HUB Bible school. We would like to inform you briefly how the last week went and how you can pray for us.

 P1020641In the past two weeks, our school has been visited by four teachers: our long term teachers John Baigent and Norman Tharby, then James Arnold who has been coming since last year, and a teacher who came for the first time, Rob Schaffer. With them, our students studied Jeremiah, Lamentations, Numbers, 2nd Corinthians and Ephesians.

In the past two weeks we have also visited two churches. For the fist time after a longer period of time, we’ve been to the Baptist church in Novi Sad, and to the Evangelical church at Banovo Brdo, and were truly blessed at those services. It is always good to see the old friends and see what God has been doing in their lives.

Last Thursday, we organized a special lunch at the school for the families with disabled children, which was attended by a few families from Opovo and surrounding villages. In the past years they have also been coming to camps, in the organization of which we have been participating, so we already have great friendships and longer cooperation with them. It was really blessed to talk to the parents about everything that had been happening in their lives in the meantime, and enjoy with the children who were playing table tennis, football and many other things.P1020720

I think that you can see for yourselves that these are very intense weeks at the school. At the same time, these are the last weeks of school for our students, who are all finishing the first year. This is also a time of preparation for the final essays and exams, and the time of making decisions about a potential coming to the second year, about going back to the churches or starting a new ministry for our students.

Please pray for our students and help them make the right decisions in such a way. Pray also for those who are thinking of enrolling the first year in October, as well as for the team to have God’s guidance, strength and wisdom as they serve in the school during these last and intense weeks.

 

Thank you for reading our news, praying for us and supporting us in every other way.

 

We desire you every blessing in Christ,

 

Riste and the HUB team

 

VESTI IZ HUB-a BIBLIJSKE ŠKOLE ZA 03.06.2013.

Dragi naši prijatelji,

Ponovo vam se javljamo na početku osme nedelje trećeg semestra u Biblijskoj školi HUB. Želimo ukratko da vas obavestimo kako je protekla prethodna nedelja i kako možete da se molite za nas.

P1020641U prethodne dve nedelje našu školu je posetilo 4 strana predavača: dugogodišnji profesori Džon Bejdžent i Norman Tarbi, zatim Džejms Arnold koji je sa nama od prošle godine, i predavač koji je sa nama bio po prvi put, Rob Šafer. Sa njima su naši studenti proučavali Knjigu proroka Jeremije,  Plač Jeremijin, Knjigu Brojeva, Drugu poslanicu Korinćanima i poslanicu Efescima.

U prethodne dve nedelje takođe smo posetili dve crkve. Bili smo u Baptističkoj crkvi u Novom Sadu posle duže vremena, i u Evanđeoskoj crkvi na Banovom Brdu, i bili zaista blagosloveni na tim službama. Uvek je dobro videti stare poznanike i videti šta Bog radi u njihovim životima.

U četvrtak smo u školi organizovali i poseban ručak za porodice sa decom sa invaliditetom, na kojem je prisustvovalo nekoliko porodica iz Opova i okoline. Oni su i prethodnih godina dolazili na kampove u čijoj smo organizaciji učestvovali, tako da sa njima imamo već velika prijateljstva i dužu saradnju. Bilo je zaista blagosloveno razgovarati sa roditeljima o svemu što se u njihovim životima dešavalo u međuvremenu, i uživati sa decom koja su igrala stoni tenis, fudbal, vozila bicikl i mnoge druge stvari.P1020720

Verujem da možete i sami da zaključite da su ovo veoma intenzivne nedelje u školi.

Ovo su istovremeno i posledenje nedelje škole za naše studente, od kojih svi završavaju prvu godinu. Ovo je i vreme priprema za završne eseje i ispite, i vreme donošenja odluka o mogućem dolasku u drugu godinu, o vraćanju u crkve ili o započinjanju neke nove službe za naše studente.

Molimo vas da kroz molitve pomognete našim studentima da donesu prave odluke. Molite se i za one koji razmišljaju da od oktobra upišu prvu godinu, kao i za to da tim škole ima Božije vođstvo, snagu i mudrost dok služi u školi u ovim poslednjim i intenzivnim nedeljama.

Hvala vam za to što čitate naše vesti, molite se za nas i podržavate nas na svaki drugi način.

Svaki blagoslov u Hristu želi vam,

Riste i tim HUB-a

NEWS FROM THE HUB BIBLE SCHOOL 05/22/2013

Dear friends, brothers and sisters,

 

The sixth week has already started at the Bible school. Time flies incredibly fast. So many things have happened in the past few weeks.

riste slikaWe were hosts to two groups at the school – a group from Sweden, which spent four days here and NGO Fokus from Serbia, who held their conference at HUB. While the conference was being held, the students and a part of the team were at the mission trip.

At the mission trip, we were split into two groups. One group was on the South of Serbia, in Vranje, visiting our former student Jan Jabrih, who works as a missionary there.

Jan has been living in Vranje for about a year and a half with his family. He has already started a few children’s clubs. He is currently starting a small group too, where people will be coming to study the Word of God. Vranje is a city with many refugee camps, where people’s lives are difficult. Jan often visits those people, encourages them, prays for them. The students were really encouraged by Jan and his family.

The other group was in Croatia, Virovitica, with our former students Siniša and Daniela Ljubomiroski, who serve as missionaries in a church there. Siniša and Danijela have also lived there a year and a half. Their hard work and effort was very fruitful in the community. When they first came, there were five people in the church, but today, the church is visited by 15 to 17 people, who seek God. The students were encouraged by their work – because they are so young and God uses them so much. Their comments were that they want God to use them the same way He uses the family – on the mission field.

The aim of the Bible school is to equip mission workers. Thank God that that’s what He does through the school. The proof that it’s P1020445happening are precisely such students, who are now in full time and fruitful ministries.

 

„He said to them, “Go into all the world and preach the gospel to all creation..“ Mark 16:15

 

Please keep praying for our students and our entire work at the school. Thank you for all your support.

 

Riste and the HUB team

VESTI IZ HUB-a BIBLIJSKE ŠKOLE ZA 22.05.2013.

Dragi prijatelji, braćo i sestre,

 

U Bibliskoj školi HUB već je počela šesta nedelja. Vreme neverovatno brzo leti. U poslednjih nekoliko nedelja mnogo toga se izdešavalo.

riste slikaUgostili smo dve grupe u školi – grupu iz Švedske, koja je ovde provela 3 dana, i NVO Fokus iz Srbije, koja je u HUB-u održala konferenciju. Dok se ta konferencija održavala, studenti i jedan deo tima bili su na misijskom putovanju.

Na misijskom putovanju bili smo podeljeni u dve grupe. Jedna grupa je bila na jugu Srbije, u Vranju, u poseti našem bivšem studentu Janu Jambrihu, koji tamo radi kao misionar.

Jan sa svojom porodicom živi u Vranju već oko godinu i po dana. Osnovao je već nekoliko klubova koji se bave radom sa decom. Trenutno osniva i kućnu grupu, će ljudi dolaziti da proučavaju Božiju reč. Vranje je grad u kojem ima mnogo izbegličkih kampova, u kojima ljudi teško žive. Jan često obilazi te ljude, ohrabruje ih mole se za njih. Studenti su stvarno bili ohrabreni Janom i  njegovom porodicom.

Druga grupa je bila u Hrvatskoj, u Virovitici, kod naših bivših studenata Siniše i Danijele Ljubomiroski, koji služe kao misionari u jednoj tamošnjoj crkvi. Siniša i Danijela su takođe tamo godinu i po dana. Njegov trud i rad je doneo mnogo plodova u toj zajednici. Kada su došli, tamo je bilo petoro ljudi, a danas zajednicu posećuje petnaestoro do sedamnaestoro ljudi, koji traže Boga. Studenti su bili ohrabreni i inspirisani njihovim radom – kako su mladi a kako ih Bog upotrebljava. Njihovi komentari su bili da žele da ih Bog upotrebljava na isti način kao ovu porodicu – da idu u misiju.

Cilj Biblijske škole je da opremamo misijske radnike. Hvala Bogu što to radi kroz školu. Dokaz da se to dešava jesu upravo ovakvi studenti koji su u punovremenim i plodonosnim službama.P1020445

 

„I reče im: idite u sav svet i objavite evanđelje svakom stvorenju.“ Marko 16:15

 

Molite se i dalje za naše studente i naš celokupan rad u školi. Hvala vam za svaku podršku.

 

Riste i tim HUB-a

 

 

 

NEWS FROM THE HUB BIBLE SCHOOL 04/29/2013

Dear brothers, sisters and friends,

P1010308This week, life at HUB is back to its normal course. After week one, where we had a number of guests from Serbia and America, in week two there are only our students and the HUB team left.

A teacher from Scotland, Howel Jones joined us. He visited us with his wife Anne this time. Howel always teaches in a unique and special way, this time I and II Chronicles. Howel has been with us from the very beginnings of the school’s work and is a huge support and encouragement for the students and all of us.

Also, Andy Mayo was with us last week. He taught the epistle to Colossians. It is always special time for the students when Andy is here, because he spends much time with the students even outside the classes. Andy is well known for always encouraging our students, praying with them, playing the guitar for them…

We are so grateful to Howel, Anne and Andy for all the time they have given to us and our students this week. God has blessed us so much through them.

The practical day and visit to church

For the practical day, we went with the students to Pancevo to a youth meeting. Our students served the youth through songs, testimonies and the Word of God. On Sunday, we were also at a service, at a very small church where our former students Igor and Anita Urosevic P1010672are, who founded the church. We had a very blessed time. We were so encouraged by their desire to sing the songs of praise to the Lord. We were especially blessed by seeing that the members of this church enjoyed our visit too, and that they want to see us again soon.

As the end of the school year is approaching, our students are starting to think about their future plans, while we are thinking about the preparations for the next school year. One of our students, Simonce Misev, shared with us his impressions about his studies so far and his future plans:

»When I first came to the Bible school, I came with a goal to get closer to God and get to know him better. God has been truly revealing himself to me through lectures, changing my life through the relationships with the other students and speaking to me daily. He has been teaching me how to serve him in humility and that everything I do, I should be doing to God’s glory. My desire and prayer for the future is to work with the people who are in drug problems, and also share the gospel with them. For the start, I would like to finish the second year of the Bible school, which I believe would help my edification and practical preparation for further ministry.«

Please pray for the generation that finishes, for God to reveal them where he wants them to serve him. Also, please pray for the new students, for God to give them the desire at the right time to come and study the Word of God.

Thank you so much for supporting us and for being a part of our ministry.

Riste and the HUB team

VESTI IZ HUB-a BIBLIJSKE ŠKOLE ZA 29.04.2013.

Draga braćo, sestre i prijatelji,

 P1010308

Život u HUB-u ove nedelje vratio se u uobičajeni tok. Nakon prve nedelje, u kojoj smo imali veliki broj gostiju iz Srbije i Amerike, u drugoj nedelji ostali su samo naši studenti i tim HUB-a.

Pridružio nam se predavač iz Škotske Hauel Džons, koji nam je bio u poseti sa svojom suprugom En i koji je na uvek jedinstven i poseban način predavao knjige Prva i Druga Dnevnika. Hauel je sa nama od samog početka rada škole i velika je podrška i ohrabrenje za studente i sve nas.

Takođe je sa nama ove nedelje bio Endi Mejo, koji je predavao poslanicu Kološanima. Za studente je uvek posebno vreme kada Endi dođe u školu, jer on i pored predavanja provodi mnogo vremena sa studentima. Endi je poznat po tome što uvek ohrabruje naše studente, moli se sa njima, svira gitaru…

Zahvalni smo mnogo Hauelu, En i Endiju za vreme koje su odvojili za nas i naše studente ove nedelje. Bog nas je veoma blagoslovio kroz njih.

Praktičan dan i poseta crkvi

Za praktičan dan smo išli sa studentima u Pančevo na omladinski sastanak. Naši studenti su služili kroz pesme, svedočanstva i Božiju Reč.

P1010672

 U nedelju smo takođe bili na jednom bogosluženju, u jednoj veoma maloj crkvi kod naših bivših studenata Igora i Anite Uroševića, koji su osnovali tu crkvu. Imali smo veoma blagoslovljeno vreme. Bili smo baš ohrabreni njihovom željom da pevaju pesme slavljenja Boga. Posebno smo blagosloveni što vidimo i da su članovi ove crkve uživali i što žele da nas vide ponovo uskoro.

Dok se bliži kraj školske godine, naši studenti počinju da razmišljaju o svojim budućim planovima, a mi o pripremama za sledeću školsku godinu. Jedan od naših studenata, Simonče Mišev, podelio je sa nama svoje utiske o dosadašnjem školovanju i budućim planovima:

»Kad sam došao u Biblijsku školu, došao sam sa ciljem da se približim Bogu i da ga bolje upoznam. Zaista mi se Bog otkrivao kroz predavanja, menjao mi život kroz odnose sa drugim studentima i govorio mi svakodnevno. Učio me je kako da mu služim u poniznosti i da sve što radim, radim na njegovu slavu. Moja želja i molitva za dalje jeste da radim sa ljudima koji imaju problem sa drogom i da im govorim evanđelje. Voleo bih za početak da završim i drugu godinu Biblijske škole, za koju verujem da će mi takođe biti na izgradnju i praktičnu pripremu za dalju službu.«

 

Molite se za ovu generaciju koja završava, da im Bog otkriva gde žele da mu služe. Takođe, molimo vas da se molite i za nove studente, da im Bog da želju da u pravo vreme dođu i studiraju Božiju Reč.

Hvala vam mnogo što nas podržavate i što ste deo naše službe.

Riste i tim HUB-a