HUB Bible School – 02/27/2013

                     Our dear brothers and sisters in Christ,

SAM_0477

The sixth week has finished, the exams and the main essays finished with it. The students worked hard and scored good results on the  exam. Their average score was 80%. Even though the students were happy with the results, they are now even more motivated to study the Word of God even harder on the following exams.

Visits to Churches

Even in this busy week we visited three fellowships where mainly our former students serve. On Thursday, we visited the Pentacostal church in Kikinda for the first time, which our students Miloš Tatomir attends. On Suday morning we visited the Baptist church in Padina, where our student Vladimir Horniaček serves, and in the afternoon we visited the Baptist church in Kikinda where our students Duško Martinov and Darko Kokan serve.

On average, we visit about 30-40 churches across the whole Serbia during the year.

SAM_0464

Prayer request:

Lately, we’ve been in need for a person who would serve in the school as a cook. It is a very significant ministry, with a great responibility, but a great blessing too. Please pray that God would give us the right person who would serve in this way in our school. Thank you for supporting us in this way too.

Thank God for the successful last week and for everything that he did and used for his glory.
For from him and through him and for him are all things. To him be the glory forever! Amen

.

(Romans 11:36)

Riste and the HUB team

Biblijska škola HUB – 27. 02. 2013.

       Draga naša braćo i sestre u Hristu,

SAM_0477Šesta nedelja se završila, a sa njom i ispiti i glavni eseji. Studenti su marljivo učili i pokazali dobar rezultat na ispitu. Prosek koji su postigli bio je 80%. Iako su studenti bili zadovoljni rezultatima, bili su još motivisaniji da se još više posvete proučavanju Božije Reči za naredne ispite.

Posete crkvama 

I u ovako užurbanoj nedelji posetili smo 3 zajednice gde služe uglavnom naši bivši studenti. U četvrtak smo po prvi put bili u Pentakostalnoj crkvi u Kikindi, u koju ide naš bivši student Miloš Tatomir. U nedelju pre podne posetili smo Baptističku crkvu u Padini gde služi naš student Vladimir Horniaček, a posle podne Baptističku crkvu u Kikindi, u kojoj služe naši  studenti Duško Martinov i Darko Kokan.

U proseku, u jednoj godini zajedno sa studentima posetimo oko 30-40 različitih crkava širom cele Srbije.

SAM_0464

Molitvena potreba:

Već dugo vremena imamo potrebu za osobom koja bi služila u školi kao kuvar. To je veoma značajna služba, koja nosi veliku odgovornost, ali i velike blagoslove. Molimo vas da se  molite da nam Bog da pravu osobu koja bi služila na ovaj način u našoj školi. Hvala vam što nas i na taj način podržavate.

Hvala Bogu za uspešno proteklu nedelju i za sve što je učinio i upotrebio sebi na slavu.
“Jer, sve je od njega, kroz njega i za njega. Njemu slava doveka! Amin.”
(Rimljanima 11:36)
Riste i tim HUB-a

Life in the Bible School 02/18/2013

SAM_0473

The 5th week of the 2nd semester at HUB has finished, which means that half of the semester is over. The students’ days have been passing so quickly that it seems to them it’s been only five days. There have been many activities, much fellowship, studying, reading, visits to individuals and churches. Often, we hear the students say they couldn’t study from the Word of God so intensely and learn so actively if they were at home right now.

The end of the fifth week is especially challenging for the students, because that is when they should give in their main essays and finish preparations for taking the big exam at the beginning of the next week. At the exam, the students will be tested on the knowledge on all the books of the Bible they have covered during the 5 weeks, and there will be 10 books altogether. These days, everything is marked by studying and preparing for the exam.

We asked some of the members of our team what their experience of the life and ministry at the Bible school was. Elenka and Marijana have been a part of the HUB team for a long time, and they are well-known among the former and the current students. Here are their experiences, “In 1999, I was a student of the school, and for over 12 years I’ve been working with the students on things like administration, worship ministry and other practical things”, Elenka says. “It is a great wealth to have contacts with about SAM_0475300students, with whom I have great friendships and mutual experiences with God. HUB is a real spiritual rehab for me, which enables young people to become workers on the field of God.“ Marijana adds to that, “After a longer period of ministry here, I’ve gained a lot of experience, responsibility, and most importantly, closeness with God. Through many former and current students, God’s been teaching me that we’re all different, but one before God. Serving one another is something that Jesus himself teaches us, which is why it is a great privilege for me to be a part f HUB.”

God’s hand has been over HUB for over 17 years. He has been leading this school, taking care of its every need and enabling the continuation of its work. To Him be all the glory for everything that He does through this school and the people serving here.

Thank you so much for being a part of this ministry through prayers and every other form of support.

For we are God’s workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.” Ephesians 2:10

Riste and the HUB team

Život u Biblijskoj školi 18. 02. 2013.

SAM_0473

Završila se i peta nedelja drugog semestra u HUB-u, što znači da je prošlo već pola semesta. Studentima su dani tako brzo prolazili da im se čini da je prošlo tek 5 dana. Bilo je mnogo aktivnosti, mnogo zajedništva, učenja, čitanja, poseta pojedincima i crkvama…Često čujemo studente kako kažu da ne bi mogli tako intenzivno proučavati Božiju Reč i tako aktivno učiti da se sada nalaze kod kuće.

Završetak pete nedelje u semestru posebno je izazovan za studente, zato što tada predaju svoje glavne eseje i pripremaju se za polaganje velikog ispita početkom sledeće nedelje. Na tom ispitu studenti proveravaju svoje znanje iz svih biblijskih knjiga koje su prošli za prethodnih pet nedelja, a njih će na ispitu biti deset. Ovih dana sve je u znaku učenja i priprema za ispit.

Pitali smo neke od članova našeg tima kako oni doživljavaju život i službu u Biblijskoj školi. Elenka i Marijana su dugogodišnji članovi tima HUB-a, veoma poznate među bivšim i sadašnjim studentima. Evo kakva su njihova iskustva: „1999. godine sam bila student škole, a već više od 12 godina radim sa studentima stvari kao što su administracija, služba slavljenja i još neke praktične stvari“, kaže Elenka, „Veliko je bogatstvo imati kontakte sa oko 300 studenata, sa kojima imam velika prijateljstva i zajednička iskustva sa Bogom. HUB je za mene prava duhovna rehabilitacija koja osposobljava mlade ljude da postanu radnici na Božijem polju.“ SAM_0475Marijana na to dodaje: „Posle dužeg vremena službe ovde, stekla sam veliko iskustvo, odgovornost i, najvažnije od svega, blizinu sa Bogom. Kroz mnoge bivše i sadašnje studente, Bog me je učio da smo svi različiti, ali jedno pred Bogom.Služba jednih drugima je nešto čemu nas sam Isus podučava, i zato je za mene velika privilegija da budem deo HUB-a.“

Božija ruka je nad HUB-om već 17 godina. On vodi ovu školu, brine za svaku potrebu i omogućava nastavak njenog rada. Samo Njemu pripada slava za sve što čini kroz ovu školu i ljude koji ovde služe.

Hvala vam puno što ste deo ove službe kroz molitve i svaki drugi vid podrške.

Jer, mi smo njegovo delo, stvoreni u Hristu Isusu za dobra dela koja je Bog unapred pripremio da ih činimo.“ Efescima 2:10

Riste i tim HUB-a

Vesti i pozdravi iz Memfisa 11. feb. 2013.

Image

Memfis 11.2.2013.

Dragi prijatelji,

Veliki pozdrav iz Memfisa. Ponovo smo Sara i ja ovde posle skoro mesec dana boravka kod kuće. Bilo je lepo što smo posle dva meseca bili zajedno na okupu.

Odlične vesti!

Novi rezultati magnetne rezonance su pokazali da nema nikakvih novih znakova bolesti nigde u telu i da sve izgleda mnogo bolje nego na prethodnom snimku pre zračne terapije. Čak i mali metastatički spot koji je zabrinjavao i koji su joj pronašli sada je daleko manji nego što je bio. Doktori su baš veoma zadovoljni i ohrabreni. Zahvaljujemo Bogu za ovo. Jako ohrabrujuće za nas.

Ispred nas

Čim smo stigli počeli su dugi dani sa puno pregleda, ispitivanja i procedura za terapiju koju će Sara početi da prima.  Dalja terapija se sastoji u uzimanju njenih matičnih ćelija pre prvog ciklusa hemoterapije i njihovim vraćanjem u krv posle hemoterapije. Ova procedura se radi zbog toga što se Sara nalazi u grupi viskoko rizičnih pacijenata i zbog toga što će primati visoke doze hemoterapije.

Prvi ciklus hemoterapije počinje 16. februara. Molite se da Sara sve ovo podnese i da sporedni efekti ove terapije budu minimalni. Razgovori sa lekarima i stručnjacima i literatura koju sam dobio da čitam vezi s ovim što predstoji često nam, pored korisnih informacija, donose strah. Znate, upravo borba između onog što teološki znate i potreba da se to praktično primeni jeste ono što predstavlja izazov dok prolazimo kroz osećanja bola i tuge kao i zahvalnosti i radosti, nesigurnosti i straha i pored pouzdanja u Božiju providnost i suverenost.

Hvala !

Ali ono što želimo reći je veliko HVALA vama koji ste sa nama u ovome, koji se molite za nas, ohrabrujete druge da to čine i svesrdno nam pomažete na razne načine. To je velika stvar za nas da znamo da u ovome nismo sami i da nam je Bog dao jedne drugima. Hvala mnogo vama koji ste nam i praktično pomogli da Jaroslava i deca mogu doći da bismo svi zajedno bili ovde. Zaista smo dirnuti načinom na koji se Bog brine. Zar nije istina da je nama i sva kosa na glavi izbrojana? Zar se Bog neće pobrinuti za svoju decu, mnogo bolje nego što bi se mi brinuli za našu? 

Spisak zahvalnosti je dugačak da bih ga ovde pisao, ali ostaje ono što nas drži u svemu – Bog je veran i On je dobar.

Refren ove poznate pesme inspiriše nas da verujemo onome kome vredi verovati, koji se ne menja, koji je isti juče, danas i zauvek.

„Slaviću te u ovoj oluji

Podići ću ruke

Jer ti si Onaj koji jeste

Bez obzira gde sam ja.

Svaku suzu koju sam pustio

Ti držiš u ruci

Nikada me nisi ostavio

I iako mi se srce kida

Slaviću Te u ovoj oluji.“

 Iskreno vaši,

Slađan i Sara sa porodicom

News from the Bible School 2/11/2013

Our dear friends, brothers and sisters in Christ,

The fourth week of the 2nd semester at HUB has just finished. It is really wonderful to serve at this place and watch every day how God is preparing the students for His work and how they’re growing in the knowledge of the Word of God and becoming ever more similar to our Lord Jesus. One of our students, Vladimir Vranka, who has spent four weeks altogether at the school, told us, “God brought me to this school. The school is truly God’s work, where He started revealing Himself to me and speaking to me in many situations: through people, studying, worship songs and everything else. I haven’t had a chance to experience it to such an extent before. I see that I’m at the right place and it’s exactly what I wanted. “

Classes at School

Last week, our school was visited for the first time by a guest teacher Mark van Bebber. Mark is from America, but he’s lived and worked in Budapest for 16 years already. He taught The Book of Daniel, a book which always triggers many questions. He was very successful at helping the students understand it.SAM_0313

Practical Day

For many years, an associate and teacher of the Bible school Steve Luibrand, has been conducting the mission of bringing the Gospel into every home in Banat (a province in Serbia) together with the students. Here’s his description of the experience: “About 5 years ago, I began to take students out to do evangelism in the villages around this part of Banat. In people’s mailboxes we put Christian literature, in the back of which there is a card that people can send in and receive a free New Testament and Bible course. We also try to have conversations about God with people on the street. Later, if someone sends in the card, I take a couple students with me to establish a personal contact. We have had many good experiences through this work. Most of all, it helps the students to learn to explain their faith to those who may disagree, to overcome their fears and to rely on God’s strength. Our prayer and hope is that through these contacts, home Bible studies may be started in the villages, many of which have no evangelical church.“

Visit to Church in Parta

This is a fellowship of our former students Nenad and Dusanka Kalaji, as well as Jovana Dima. We were glad to see them close to God and serving in church. Our ex-students are always encouraged when we visit them. They say that, in such a way, they see that we really think of them. All of our students are a part of the big HUB family and are always in our prayers. As apostle Paul put it:SAM_0398

“In all my prayers for all of you, I always pray with joy  because of your partnership in the gospel from the first day until now,  being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.“ Philippians 1:4-6

Thank you very much for your support and prayers. We wish you every blessing in the Lord.

Riste and the HUB team

Vesti iz Biblijske škole 11. II 2013.

Dragi naši prijatelji, braćo i sestre u Hristu,

Završila se i četvrta nedelja drugog semestra u HUB-u.  Stvarno je divno služiti na ovom mestu i svakodnevno gledati kako Bog priprema studente za njegovo delo, kako oni rastu u poznavanju Božije Reči  i postaju sve sličniji našem Gospodu Isusu. Jedan od naših studenata, Vladimir Vranka, kojem je ovo bila četvrta nedelja u školi, rekao nam je sledeće: „Bog me je doveo u ovu školu. Škola je stvarno Božije delo, gde mi se Bog počeo otkrivati i govoriti u mnogim situacijama:  kroz ljude, kroz studiranje, kroz pesme slavljenja i sve ostalo. Nisam imao prilike da to u tolikoj meri ranije doživim. Vidim da sam na pravom mestu i upravo je to ono što sam želeo. “

Predavanja u školi

Prvi put prošle nedelje našu školu je posetio gost predavač Mark van Beber. Mark je iz Amerike, ali već 16 godina živi i radi u Budimpešti. Predavao je Knjigu proroka Danila, koja uvek sa sobom nosi mnoga pitanja. Studentima je knjigu približio na uspešan SAM_0313način.

Praktičan dan

Dugo godina unazad, saradnik i predavač Biblijske škole Stiv Luibrand, zajedno sa studentima sprovodi u delo misiju donošenja evanđelja u svaku kuću u Banatu. Evo kako on opisuje to iskustvo: „Pre oko 5 godina, počeo sam da vodim studente na evangelizaciju po okružnim selima u Banatu. U poštansku sandučad stavljamo hrišćansku literaturu, na poleđini koje se nalazi kartica koju ljudi mogu da pošalju i dobiju besplatan Novi zavet i biblijski kurs. Takođe se trudmo da započnemo razgovore o Bogu sa ljudima na ulici. Kasnije, ako neko pošalje dopisnicu, sa sobom povedem nekoliko studenata da bismo uspostavili lični kontakt. Imali smo mnogo lepih iskustava kroz ovaj rad. To uglavnom pomaže studentima da  nauče da objašnjavaju svoju veru onima koji se sa njom ne slažu, da pobeđuju svoje strahove i da se oslanjaju na Božiju snagu. Naša molitva i nada jeste da se kroz ove kontakte osnuju kućne biblijske grupe u tim selima, od kojih mnoga nemaju  evanđeoske crkve.“

Poseta crkvi u Parti

To je zajednica naših bivših studenata, Nenada i Dušanke Kalaji, kao i Jovane Dime. Drago nam je što vidimo da su blizu Bogu i da služe u crkvi. Naši bivši studenti su uvek ohrabreni kada ih posetimo. Oni kažu da tako vide da zaista mislimo na njih. Svi naši studenti su deo velike HUB-ove porodice i uvek su u našim molitvama. Kao što kaže apostol Pavle:SAM_0398

„U svakoj molitvi za vas uvek se s radošću molim zbog vašeg udela u evanđelju od prvog dana do sada, uveren u ovo: Onaj, koji je u vama započeo dobro delo, dovršiće ga do dana Hrista Isusa.“ Filipljanima 1:4-6

Hvala puno i za vašu podršku i molitve. Želimo vam svaki blagoslov u Gospodu.

Riste i tim HUB-a.

Greetings and news from Memphis – 11. feb. 2013.

Image

Memphis 2/11/2013

Dear friends,

Greetings from Memphis. Sara and I are back here after almost one month of our time spent home. It was good to spend time together after two months.

Great news!

The new MRI results showed that there are no new signs of the disease in her body and that everything seems much better than on a previous scan before the radiation therapy. Even a little metastatic spot that they found that was worrying us, is now far smaller than it was. The doctors were very satisfied and encouraged. Thank God for this. It is very encouraging for us.

In front of us

As soon as we arrived, the long days of many examinations and procedures for Sara’s next therapies began. The further therapy will consist of taking her stem cells, before the first cycle of the chemotherapy and putting them back into her blood after the chemotherapy. This procedure is performed because Sara is in a group of high-risk patients and because she will be taking high dosages of chemotherapy.

The first cycle of chemotherapy starts on February 16. Please pray that Sara is able to bear it and that the side effects of the therapy would be minimal. The conversations that I’ve had with the doctors and the specialized literature that I got to read other than useful information bring also fear. You know, the real challenge for us is the conflict between theological knowledge and practical application as we go through the feelings of pain and sadness, as well as thankfulness and joy, insecurity and fear even though we trust God’s providence and sovereignty.

Thank you!

But what we would like to say is a big THANKS to those of you who are with us in this, praying for us and encouraging other people to do it, helping us wholeheartedly in many ways. It is a huge thing for us to know that we are not by ourselves in this and that God gave us each other. Thanks so much to those of you who helped us practically so that Jaroslava and the children can come, so that we can all be here together. We are really touched by the way that God is providing. Isn’t it true that every hair on our heads is numbered? Won’t God then take care of his children much better than we are for our own? 

The list of those we are thankful to is too long to write it here, but here’s what sustains us in everything – God is faithful and good.

The chorus of this well-known song inspires us to trust the one who is worthy of our trust, who never changes and who is the same yesterday, today and forever.

„And I’ll praise You in this storm
And I will lift my hands
For You are who You are
No matter where I am
And every tear I’ve cried
You hold in Your hand
You never left my side
And though my heart is torn
I will praise You in this storm.“

 Sincerely yours,

 Sladjan and Sara, with the family

 

 

Praying for the work in Serbia

Thank you for being connected to the Oak Hall in Serbia website and for praying as the work continues.

Praying for Bible School Graduates – With over three hundred Bible School graduates across the region, there is much news to share!  A growing number are publishing to you directly through this site – we hope that it is giving you useful, prayer-fueling information.

Praying for Family Milenkovic – many of us are praying for Sara as she begins chemotherapy this week – please click here for all the recent posts about Sladjan, Jaroslava and the family.  These are very challenging days and the family continue with great grace and courage supported by your prayer.

Praying for the Bible School team and students – led by Riste and surrounded by an amazing team, the Bible School is continuing extremely well.  There is an exceptional group of students studying this year.  Riste is regularly posting news here so that we can pray as the students study and travel across the country.

The best way to keep connected to the news is to “subscribe” to the blog by entering your email above…

You can leave comments that will be read by all who visit the site – the comments that you leave are often a great encouragement.

Our prayer together is that the Lord Jesus would be honoured as we stand with each other for His glory wherever He has placed us.

Thank you for being a key part of this work.

– Andy Mayo

Novosti iz Biblijske škole

Dragi prijatelji, braćo i sestre u Hristu,

Pišemo vam sa najnovijim vestima o dešavanjima u Biblijskoj školi HUB.

Drugi semestar je počeo u ponedeljak, 14. januara, i taj dan je za sve nas  bio poseban. Studenti su se vratili nakon pet nedelja provedenih kod kuće, a njihove prve reči bile su da nisu mogli da dočekaju da se vrate. Nedostajali su im izazovi i blagoslovi koje im je Bog davao kroz proučavanje Njegove Reči, kao i život zajedništva u školi.

Tri nedelje je već prošlo od početka semestra, i već su se mnoge lepe stvari izdešavale. U prvoj nedelji studenti su proučavali evanđelje po Marku i Ponovljene zakone sa našim dugogodišnjim predavačem Rodžerom Pirsom. Rodžerov način podučavanja je veoma praktičan. Njegov cilj je da studentima postavi temelje za dalje proučavanje knjiga koje predaje. On želi da studenti zapamte po jedan događaj iz svakog poglavlja evanđelja po Marku, kao i najvažnija poglavlja Ponovljenih zakona. Studenti su priglili ovakav način podučavanja, pa su jedni druge na pauzi između časova rado ispitivali i preslišavali o tome šta su zapamtili.

Sledeće nedelje predavač je bio Vladimir Majerski koji je predavao 1. Samuilovu knjigu. I on već duže vreme verno i pouzdano predaje u našoj školi, na naše zadovoljstvo i zadovoljstvo studenata.

Treća nedelja je počela i završila se predavanjima iz Poslanice Rimljanima, koja drži Roni Stivens, pastor Međunarodne crkve u Budimpešti. Njegova predavanja se uvek dugo očekuju. Ona zahtevaju duboko razmišljanje i uključenost u predavanja.

students 17 gen 2Studentima se kroz njih otkrivaju velike istine, i mnogi svedoče da im Bog posebno govori upravo kroz ovu divnu poslanicu.

Pastor Roni Stivens nam je rekao kakvi su njegovi utisci o školi, i o ovoj generaciji: „Ovo je verovatno dvanaesti put da podučavam u HUB-u, a drugi put da podučavam baš ovu grupu studenata. Moji utisci su veoma pozitivni kada je u pitanju njihova ljubav za Gospoda i njihova ozbiljnost u proučavanju Biblije. Postavljaju inteligentna, teološki osnovana i praktično korisna pitanja. Pažljivo su slušali i stalno hvatali beleške. Čast mi je što sam njihov učitelj i što mogu bolje lično da ih upoznam. Sve mi to budi veliku nadu za hrišćanstvo u ovom delu sveta.“

Praktični dani i posete crkvama

Praktični dani i nedelje jesu omiljeni dani za studente, kada mogu praktično da posluže drugim ljudima. U toku ove tri nedelje bili smo u mnogim posetama, na različitim mestima, podeljeni u različite grupe. Do sada smo posetili četiri porodice koje imaju decu sa invaliditetom, koje su dve godine učestvovale na porodičnim kampovima u čijoj smo organizaciji mi učestvovali. Od prvog kampa, mi već tri godine u svakom semestru bar po jednom ili dvaput odlazimo kod njih, a njihovi domovi su uvek širom otvoreni za Biblijsku školu i studente. Naše posete im uvek pričinjavaju radost, jer dobijaju poštovanje i ljubav od nas. I njihova deca su presrećna kada ih posetimo. Evo izjave jedne majke čije dete ima autizam: Mi kao roditelji smo oduševljeni time što nam Biblijska škola dolazi u posetu sa studentima. Naša ćerka je veoma usamljena, a kada oni dođu ona je raspoložena i srećna. Živimo u takvom vremenu da su ljudi usmereni samo na sebe, a vi pokazujete tu nesebičnu ljubav. Različiti ste i zbog toga što odvajate vreme za nas. Naš dom je uvek otvoren za vas. Hvala vam mnogo što to radite.“

Slava Bogu što otvara vrata tamo gde možemo da praktično pokažemo njegovu ljubav, da ljudi to mogu da vide i da upoznaju Njega.

Drugi primer posete u kojoj smo bili, jeste poseta studenata Ljubi i Nadi, dvema sestrama koje boluju od mišićne distrofije i koje su smeštene u dom za odrasla invalidna lica u Beogradu. One su naše dve drage seste u Hristu, kojima idemo u posetu već 5-6 godina, otkako je Elenka stupila u kontakt sa njima. Za studente su veliki blagoslov i ohrabrenje. Ni jedan student nije mogao otići iz posete njima netaknut.

kod ljube i nade 2

Utisci  Ljube i Nade: „Godinama unazad imamo tu radost da povremeno studenti HUB-a dođu kod nas u Dom i tom prilikom podele sa nama svoju životnu priču. 
Svaka priča je veličanstvena jer g
ovori o silnom i milostivom Bogu koji je zahvatio duboko u njihov život i učinio ih novim stvorenjima, Njemu na slavu. To su mladi ljudi koji sada žele više upoznati Boga i Njegovu Reč i posvetiti mu svoj život i službu. Svaka generacija je posebna i uvek su nam bili ohrabrenje svojom ljubavlju, vedrinom, pesmom, šalama…  Zahvalne smo Bogu da smo mogle upoznati neke studente i ove generacije koji su nam ovih dana bili takođe na veliki blagoslov.“

Posete crkvama

SAM_0199

Ovog semestra došli smo na ideju da posetimo crkve koje nikada nismo posećivali, posebno crkve koje su male i koje nemaju dodir sa drugim vernicima. Prošle nedelje bili smo u poseti Beloj Crkvi, jednom mestu na jugu Banata, blizu rumunske granice. U tom malom mestu ima dve evanđeoske crkve, Crkva Božija i Baptistička. Mi smo bili u Baptističkoj. Crkva je mala, sa svega nekih 15 članova. Tamo smo služili sa pesmama, svedočanstvom i propovedi iz Božije Reči. Ljudi su zaista bili radosni, ohrabreni i blagosloveni našom posetom. Veoma su nas lepo ugostili i rekli nam da bi voleli da ih ponovo posetimo.

Sve u svemu, novi semestar u HUB-u je već uveliko počeo! Ovo je samo naš skroman pokušaj da vam dočaramo koliko u svemu tome doživljavamo ohrabrenja i blagoslova i koliko imamo veliku čast da služimo našem Gospodu i vidimo kako nas On koristi u životima mnogih. Uskoro ćemo vas obavestiti o tome kako se priča nastavlja. Do tada, želimo vam da uživate i rastete u našem Gospodu Isusu Hristu.

Molite se i dalje za našu službu u HUB-u i za studente.

„Žetva je obilna, ali je radnika malo. Zato molite Gospodara žetve da pošalje radnike za svoju žetvu.“ Matej 9:37-38

Riste i tim HUB-a